भान्छामा औषधी

भन्टा सानो तर फाइदा भने ठुलो, भन्टाले हाम्रो स्वास्थ्यमा पुर्याउने फाइदा के के छ त ? जान्नुहोस्

हरेक तरकारीमा आफ्नो आफ्नो गुण हुन्छ । सबैले आ-आफ्नो काम गर्छ र हरेकको आफ्नै महत्व छ त्यसैगरी भन्टा हेर्दा जति…